فهم و درک لغت غذا خوردن به معنای واقعی

غذا خوردن وفهم غذا خوردن و ارتباط کلامی در هنگام خوردن غذا که باعث میشود کودک کلام خودانگیخته پیدا کند

از سوال وجواب شما هست که کودک میفهمد غذا چه مفهومی دارد و از این درک وفهم است که کلام کودک تقویت میشود 

تنها در تصویر یک کتاب ویا کارت دید کودک نمیتواند به درستی به فهم غذا خوردن برسد من به جملاتی که از جانب شما وهم از جانب کودک میبایست گفته شود با توجه به سطح کلام کودک اشاره میکنم 

مامان غذا میخوام گشنمه 

مامان گشنمه 

غذا چی داریم  یک غذای خوشمزه میخوام

گشنمه  غذا کی اماده میشه 

حرف هایی که از جانب شما میبایست گفته شود 

چه غذایی دوست داری 

گشنته غذا بریزم برات 

اگه گفتی امروز چه غذایی داریم 

میدونی اسم غذایی که امروز پختم چیه؟؟

قورمه سبزی میخوای درست کنم 

برو دستاتو بشور ویا بیا دستاتو بشورم 

برو روو میز گذاشتم بخور 

سفره بشقاب و چنگال را ببر تا من غذا بریزم 

خوشمزه بود دوست داشتی 

افرین تا اخر غذاتو بخور 

بزار بابا بیاد تا غذا را بکشم 

بشقاب بیار 

چنگال بیار لیوان بیار

/ 0 نظر / 54 بازدید