چندنکته مهم برای کلام کودک اتیسم

لحن طبیعی ارووم صدای ارووم وهیجانی و حرف زدن محاوره ای 

بسیار عامیانه ازسمت شما 

بیان احساسات درونی خود به کودک 

گزارش کارهای روزانه خود به کودک 

درد ودل با کودک حتی بدون بازخورد کلامی باعث میشود کودک احساس کند دیده میشود و مهم است گویی به شعور او احترام گذاشته اید وعجیب فرضش نکردید 

نگارمادرایلیا 60?? حتی اگر کودک بی کلام است نگذارید دربیان خواسته هایش از پامتومیم واشاره استفاده کند حتما در همان شرایط از کودک کلمه بخواهید برفرص (پاشو)

نگارمادرایلیا 57?? اگر کودک در بیان یک لعت تلفظی اشتباه دارد هرگز نگویید اشتباه میگویی وبه رخش نکشید بلکه در هردفعه بیان کودک شما بلافاصله لغت با تلفظ درست را بیان کنید 

نگارمادرایلیا 55??

/ 0 نظر / 20 بازدید