اصلاح رفتار 4

تنبیه بدنی ممنوع 

جیع داد وفریاد وصدای بلند فحاشی ممنوع 

میدانید چرا زیرا کودک اتیسم چند روز بعد بازتاب این رفتار را به خود شما نشان خواهد داد وآن هنگام است که میگویید 

چرا فرزند شما پرخاشگر شده است 

حتی اگر کودک اتیسم ناگهانی شما را کتک زد و هجوم اورد فقط نگاه سردی کنید به هیج وجه او را نزنید 

به هیج وجه داد نزنید که دردتان امده 

فقط سکوت جدا میگویم چون این رفتار برای اینکه کودک جلب توجه کند وشما از شدت درد جیع بکشید چند برابر میشود 

نگارمادر ایلیا 128??

/ 0 نظر / 14 بازدید