با کودک اتیسم امری صحبت نکنید

با کودک خود مدام حالت امری ودستوری که تبدیل به ربات شود وتحت اوامر شما حرف نزنید به او احساس مفید بودن دهید بگذارید قدری خودش تصمیم بگیرد 

گزارشی و سوالی با فرزند خود حرف بزنید  جواب را دردهان کودک بگذارید به طورمثال حوصله داری بریم بیرون 

دوست داری این غذا رو 

اگر خوابت نمیاد اشکال نداره نخواب 

میوه میخوری    میخوای بری حموم 

سی دی دوست داری بزارم برات 

داری مامان جان چه کار میکنی

نشستی پسرم 

داری تلویزیون میبینی 

مامان جان رسیدیم پیاده شو 

مامان جان الان میخوای بگم خاله بیاد 

شما نمیدانید این مدل حرف زدن چه تاثیر شگرفی بر روح وروان کودک اتیسم میگذارد حس میکند دیده میشود 

ولحن اموزشی در کلام شما نمیبیند 

مامان جان بشقابتو اینجا نزار نگویید برو بزار توو اشپزخونه بگویید اینجا نزار 

پسرخوب با خودش حرف نمیزنه

پسرخوب جیع نمیکشه

پسرخوب میشینه 

نگارمادرایلیا 62??

/ 0 نظر / 20 بازدید