راهکار کلام 20

دربسیاری موارد دیده شده است والدین میگویند کودک ما بی کلام است 

هنگامی که من آن کودک را میبینم میفهمم کلام دارد ولی به دلیل اینکه با کم کاری میشود وبا فرزندشان کم حرف میزنند گمان میکنند کودک بی کلام است 

در حالی که من به کودک اتیسمی میگویم بی کلام که حتی نتواند  آ   بگوید 

یعنی اواسازی داشته باشد 

بچه اتیسمی که از دهانش تا 5کلمه هم خارج شود یعنی کلام دارد 

فقط خانواده میبایست کلام کودک را گسترش دهند ودایره لعات را بالا ببرند 

کودک اتیسمی که از دهانش حتی یک لغت خارج میشود یعنی کلام دارد 

ومیتواند صحبت کند

بنابراین شما با خواندن شعر های متنوع 

و دادن جاخالی و داشتن هیجان 

وبا نفوذ کلامی هرنیم ساعت 

به هر شکل و هر طریق قفل دهان کودک را باز کنید 

در همین راستا درک کودک به محیط اطراف 

واینکه کودک شما بتواند حرف هاودستوراتی که میدهید را درک کند

بالا ببرید همسو با تکرار لغت در موقعیت وغیر موقعیت 

نگار مادرایلیا 139?? 

/ 0 نظر / 24 بازدید