راهکار کلام 1

جا خالی بهترین روش باز کردن کلام 

شعر دلخواه کودک را انتخاب کنید لعتهای اسان ان را جاخالی بگدارید و مدام با تکان دادن سر وخنده وهیجان جاخالی بدهید 

جمله دلخواه انتخاب کنید جاخالی بدهید سپس جمله را کامل به حالت هیجان زده بیان کنید به چه صورت

هندونه بده   هندونه ......    کودک بده را میگوید سپس ناگهانی میگوییم 

هندونه بده در این لحطه کودک کامل جمله را میگوید 

نگار مادر ایلیا 88??

/ 0 نظر / 15 بازدید