اصلاح رفتار 8

کودک عادی رستوران بسته باشد گریه میکند ؟؟ نه

کودک عادی پدر یک شب خونه نیاید گریه میکند ؟؟نه

کودک عادی خوراکی دلخواه در مغازه نباشد گریه میکند ؟؟نه 

کودک عادی پدر برای نهار نیاید گریه میکند ؟؟نه 

کودک عادی اگر هم گریه کند همانند کودک اتیسم ادامه دار نیست 

کودکان اتیسم انچنان قشقرقی برای مسائل پیش پا افتاده به پا میکنند 

وهمین جاست که ما میگوییم اتیسم 

اگر کودک اتیسم کم حرف باشد 

اگر یادگیری اش کند باشد 

آنقدر خانواده تحت فشار روحی و روانی قرار نمیگیرد 

ولیکن این مشکلات رفتاری است که خانواده اتیسم را درمانده ومستاصل کرده است وسیستم  خانواده را برهم میزند 

بنابراین تا انجا که میتوانید رفتارهای کودک اتیسم را با صبر وتحمل اصلاح کنید 

نگارمادرایلیا 122??

/ 0 نظر / 18 بازدید