برای برقرای ارتباط کودک اتیسم با افراد اصرار نکنید که دچار اضطراب شود

برای برقرای ارتباط کودک اتیسم با افراد 

اصرار نکنید که دچار اضطراب شود

بلکه ابتدا زمینه ارتباط  را فراهم کنید که عبارتند از 

1_حضور در جمع و فراهم کردن یک فضا شلوغ از جانب شما 

2_ترغیب کودک اگر چنانچه کلام دارد 

به سلام دادن به افراد جمع 

3_سلام =سلام  

خوبی =خوبم    چطوری اقا پسر =خوبم 

حالت خوبه =بله   

اگر چنانچه از قبل چنین سوال وجواب هایی را با کودک تمرین کنید و حتی به صورت کمکی در حضور جمع از افرادی که در مقابل فرزند شما قرار میگیرند تقاضا کنید که تمرین احوال پرسی کنند 4_شما فرزندتان اتیسم است بنابراین افراد ی که با شما معاشرت میکنند توسط شما آموزش برخورد و برقراری ارتباط کلامی وغیر کلامی را ببینند به طوری که در گسترش روابط اجتماعی کودک اتیسم شما خود را موظف بدانند که کمگ حال شما باشند

5_کودک اتیسم حتی اگر راه میرود 

چنانچه گوشه ای نشسته است این وظیفه اصلی شماست که اورا با آرامش وبا یک خلاقیت خاص به سمت برقراری ارتباط هل داده به طوری که کودک مضطرب نشده ومتوجه حساسیتهای شما برای ایجاد برقراری با دیگر افراد نشود

5-ودر اخر اهسته به اهسته 

قدم به قدم وبایک حس خوب 

زمینه ارتباط اتیسم را فراهم کنید 

صبر وحوصله شما وارامش شما در جمع باعث میشود استرس های کودک کاهش پیدا کرده ودر نهایت به یک رفتار مطلوب

دست پیدا کند 

نگارمادرایلیا 154??

/ 0 نظر / 15 بازدید