اعتماد به نفس والدین برای حضور در جمع

شما والدین اتیسم هستید بنابراین بااقتدار وارد یک محیط شوید 

اقتدار وبا اعتماد به نفس بالا

شرمنده رفتارها وکلیشه های ناگهانی کودک اتیسم خود نشوید 

اعتماد به نفس شما بر کودک تاثیر میگذارد

اگر چنانچه کسی پرسید که چرا فرزند شما این چنین است بگویید 

نوعی دیگری از رفتار است 

اسم اتیسم را مدام بر زبان نیاورید 

بلکه کودک خود را بزرگ کنید بگویید 

ویژگی های خاصی دارد

در اینده بیشتر میبیند اشنا میشوید??

اگر کسی پرسید پسر شما حرف نمیزند 

بگویید حرف میزند ولی کم حرف است 

از محاسن کودک خود بگویید 

از تیزهوشی های خاص کودکان اتیسم که کودکان عادی از آن بی بهره اند 

از دقت خاص کودکان اتیسم بگویید 

از رفتارهای شیرین و منحصر به فرد کودکان اتیسم بگویید

رفتارهای کودک اتیسم را شیرین جلوه دهید 

البته از نظر من واقعا هم شیرین ومنحصربه فرد هستن 

سرتان رابالا بگیرید  حتی در بدترین شرایط رفتاری کودک 

بگذارید این حالت مثبت شما بر کودکتان تاثیر بگذارد 

خجالت زدگی شما کودک را منزوی میکند 

رفتارهای مقتدرانه شما کودک اتیسم را بزرگ میکند 

خنده از لبان شما نباید محو شود 

با نگاه حسرت بار به کودکان عادی نگاه نکنید 

آن ها ویژگی های خاص خود را دارند 

فرزند اتیسم شما ویژگی های خاص خودش را 

انچنان به کودک خود احترام بگذارید 

انچنان برای ارزش قائل شوید 

که همه وظیفه خود بدانند به فرزند شما احترام بگذارند 

اگر چنانچه چایی تعارف میکنند به میزبیان بگویید به فرزند شما تعارف کند 

کودک اتیسم نباید نادیده گرفته شود 

حتی اگر بازخورد رفتاری مثبتی از خود ندارد 

از لغت اقا برای پسران 

وخانم برای دختران اتیسم استفاده کنید 

اگر چنانچه کسی پرسید این کودک چرا چنین است چرا چنان است 

بگویید این هم شکل دیگری از رفتار است 

احترام شما به کودک اتیسم خود 

احترام اطرافیان را برمی انگیزد

 

نگارمادرایلیا146??

/ 0 نظر / 18 بازدید