اصلاح رفتار در بلوغ

اصلاح رفتار در سن بلوغ 

سن بلوغ در کودک اتیسم سن پرتنشی است ولی اگر چنانچه شما به شخصیت فرزند اتیسم خود احترام بگذارید ومانند یک بچه کوچک با او رفتار نکنید 

زیرا به دلیل ضعف استقلال در کودکان اتیسم خانواده ها رفتارهایشان را با سن کودک تطبیق نمیدهند واین امر سبب سرخوردگی بچه اتیسم میشود 

یادتان باشد اتیسم میفهمد 

اتیسم دوست دارد که درکش کنید

اتیسم دوست دارد که احساس کند مفید است اگر وسایل خرید را به او دهید که به خانه بیاورد اگر بگویید کلید ماشین را بگیر و تو در ماشین را باز کن 

اگر فضای اتاق او را با توجه به سنش تغییر دهید اگر در جلوی جمع او را بزرگ کنید او میفهمد که مفید است 

ودیده میشود و برای جلب توجه کمتر از خود رفتار ناهنجار بروز میدهد 

نگارمادرایلیا129?? اصلاح رفتار در سن بلوغ 

سن بلو

/ 0 نظر / 15 بازدید