بچه شوید شما باید ابتدا با کودک عادی دوست شوید با کودک عادی درد ودل کنید

بچه شوید شما باید ابتدا با کودک عادی دوست شوید 

با کودک عادی درد ودل کنید 

با کودک عادی یک رنگ شوید 

به کودک عادی اهداف خود را بگویید 

بگویید اگر به من کمک کنی کار بزرگی میکنی 

به کودک عادی بگویید تو دوست من هستی 

اگر ازشما سوال کرد که چرا پسر شما با من حرف نمیزند 

چرا با من دوست نمیشود 

بگویید میشود ولی مدل خودش 

 

اگر چنانچه کودک عادی کتک خورد از سمت کودک اتیسم شما سریع کودک عادی را بغل کرده و نوازشش کنید 

از قول فرزند خود معذرت خواهی کنید 

بگذارید حس و دید کودک عادی به فرزند شما همیشه مثبت شود 

اگر کودک عادی خواست انتقام بگیرد 

وفرزند شما را کتک بزند 

اجازه بدهید کودک شما را کتک بزند 

واگر چنانچه فرزند شما خواست به او هجوم بیاورد به فرزند خود بگویید 

کتک زدی کتک خوردی 

حالا دوست دوست دوست 

مدیریت روابط کودکان عادی واتیسم 

کاملا بستگی به انعطاف پذیری شما دارد 

نگارمادرایلیا150??

/ 0 نظر / 4 بازدید