زیربنای کلام خود انگیخته

زیربنای کلام خود انگیخته 

شناخت به وسایل خانه 

شناخت به افراد فامیل ودوست وآشنا 

شناخت به غذا و خوراکی ها ومیوه ها

شناخت به اتفاقات محیط خانه

شناخت به اتفاقات محیط خارج از خانه 

شناخت به افعال وکاربرد استفاده ازآن 

تمام موارد بالا براثر تکرار تکرار تکرار 

در محیط واقعی صورت میگیرد 

مراوده کلامی و ارتباط شدید کلامی با کودک 

درگیری کلام در هر لحظه در هرزمان 

پرسش لغات  و فعل و جمله با توجه به سطح کلام کودک 

به طوری که فرزند شما در تنگا کلام و حرف زدن قرار دهید 

به اصطلاح کودک کلافه شود این روش 

باعث میشود در دراز مدت کلام خودانگیخته تقویت شود 

نگار مادرایلیا167??

/ 0 نظر / 41 بازدید