راهکار اصلاح رفتار 3

بعصی کودکان اتیسم به اغوش افراد غریبه میروند ویا افرادی که نمیشناسند

در خیابان به سمتشان میروند 

شما که اگاه هستید فرزندتان این چنین رفتاری دارد بدون حساسیت وسرزنش قبل از اینکه کودک خود را به اغوش فرد غریبه بیندازد سریع  جلوی کودک را بگیرید در اصل نگذارید حتی کودک به سمت فرد غریبه برود 

به اصطلاح علاج واقعه قبل از وقوع حادثه در اصلاح رفتار کودک اتیسم بسیار موثر است 

نگارمادرایلیا 114??

/ 0 نظر / 18 بازدید