مراحل ارتباط کودک با محیط وافراد وکودکان عادی

مراحل ارتباط کودک با محیط وافراد وکودکان عادی 

1_محیا کردن شرایط برای حضور کودک در جمع 

2_حضور کودک در جمع 

3_تماشا وعدم ارتباط 

4_راه رفتن بی هدف وارزیابی محیط 

5_در بعضی موارد گریه ومقاومت برای فرار از آن محیط

6_سکوت وحرف نزدن با افراد حاضر در جمع 

7_شرکت نکردن در بازی کودکان 

8_مقاومت در برقراری نگاه چشمی 

9_دربعضی موارد قشقرق وخرابکاری درمحیط

10_دربعضی موارد هجوم به یک فرد ویا کودک خاص

11_انزوا طلبی وسکوت ورفتن به یک اتاق دیگر 

12_دربعضی موارد داشتن رفتارهای کلیشه ای وازار دهنده 

 

13_ودر اخر با تمام این مشکلات اگر چنانچه تعداد دفعات حضور در جمع های شلوغ را بیشتر کنیم خواهیم دید 

کودکی که شما گمان میکنید به محیط بی توجه هست اهسته اهسته مشکلات رفتاریش کاهش پیدا کرده وبا افراد ارتباط میگیرد

نگارمادرایلیا142??

/ 0 نظر / 26 بازدید