درک از سخنان و کلام پیچیده شما توسط کودک

شناسایی کودک به محیط و اشخاص حتما نباید خلاصه شود 

شناخت به مسایل پیچیده تر ودرک و فهم حرف های ودستورات پیچیده شما و اطرافیان نیز بسیار مهم وتاثیر گذار است 

وترکیبی از این دوحالت است که سطح شناخت وفهم کودک را که زیربنای کلام درست وبه جا وخود انگیخته کودک است 

بالا میبرد در این قسمت میخواهم ابتدا به درک و شناخت چند اتفاق روتین وروزمزه که کلام کودک در این زمینه ها خودانگیخته شود را اشاره کنم 

نگارمادرایلیا163??

/ 0 نظر / 40 بازدید