چنانچه میخواهید شناخت کودک را به محیط افزایش دهید ازچند روش استفاده کنید

چنانچه میخواهید شناخت کودک را به محیط افزایش دهید  ازچند روش استفاده کنید وترکیب کنید بر روی یک روش تکیه نکنید 

کارت دیداموز متنوع 

ماکت های میوه اشیا حیوان و لباس ومفاهیم 

محیط واقعی وتعمیم شناسایی کارت و ماکت در محیط 

کتاب وتصاویر درآن 

وترکیب تمامی موارد بالا وبا وسایل متنوع  سبب بالا رفتن شناسایی که کودک میشود کافی است در هرزمان وهر مکان ابتدا با نام بردن نام شی ویا هر چیز دیگر کودک نام آن را تکرار کند 

سپس با پرسیدن سوال های مختلف ببینید که آیا کودک نام آن وسیله را یاد گرفته است 

بر فرض دست خود را روی تخت میگذارید میگویید فقط (تخت)

کودک تخت خواب را میبیند میگوید تخت خواب دوباره از او میپرسید این چیه ؟؟ کودک باید بگوید تخت خواب 

فردا دوباره از کودک بپرسید این چیه ؟؟ببینید که جواب درست را یاد گرفته است واگر چنانچه جواب درست داد جواب وشناسایی کودک تثبیت شده است

در موارد بعدی شناسایی ودرک به محیط را با مثال های ملموس تری بیان میکنم 

نگارمادرایلیا 158??

/ 0 نظر / 39 بازدید