اصلاح رفتار 3

بهم خوردن ریتم روزانه زندگی سبب بروز رفتارهای ناهنجار میشود 

ولی یادتان باشد کودک اتیسم باید شبیه شما شود 

شما نباید طبق سیستم کلیشه ای کودک اتیسم پیش بروید شما میبایست او را وارد دنیای خود کنید 

باید کودک اتیسم با نبایدها نبودن ها و نشدن ها کنار بیاید مطمئنا عکس العمل های منفی خواهی دید ولی همین جاست که مقاومت ها شکسته میشود 

در بعضی مواردباید ریتم را خودتان تغییر دهید اگر چنانچه کودک لج کرد 

بهم ریخت و گریه سر داد اگر شما کوتاه نیاید برنده شده اید 

واین نقطه اغاز اصلا ح رفتار است 

در مقابل کودک اتیسم به هیج وجه کوتاه نیایید به هیج وجه، تصمیم با شماست 

کودکان اتیسم به خوبی راه رسیدن به خواسته هایشان را بدست میاورند

واز طرفندهایی استفاده میکنند 

که شمارادرتنگا قرار دهند این شما هستید که نباید از خود ضعف نشان دهید 

نگارمادرایلیا 127?? 

/ 0 نظر / 20 بازدید