راهکار اصلاح رفتار4

دریک جمع هستید ویا در یک مغازه 

ویا دریک مکان عمومی کودک ناگهان برای یک خواسته نابه جا  ویا بی علت 

بهم میریزد شما چه میکنید ؟؟

خونسردی خود را حفظ کنید 

میمیک صورت شما نباید تغییر کند 

حالات صورت شما به کودک میفهماند شما ترسیده اید ویا مضطرب هستید 

ونمیتوانید او را کنترل کنید 

این حالت را کودکان اتیسم برای پیشبرد خواسته هایشان به خصوص زمانی که میدانند شما رعایت افراد حاضر در جمع را میکنید وخجالت میکشید به خوبی تشخیص میدهند 

بنابراین شجاع باشید به هیج وجه عصبانی نشوید وبا ارامش در جلوی نگاه های افراد به کودک را ارام کنید اگر چنانچه واقعا کودک از کنترل خارج میشود محل را ترک کنید 

ولی یادتان باشد دوباره در روزهای اینده به آن مکان بروید خواهید دید کودک با ارامش بیشتری وارد مکان میشود 

تکرار تکرار وفرار نکردن از مکان ها ومیهمانی ها باعث میشود کودک به یک رفتار ایده ال نزدیک شود 

نگارمادرایلیا116??

/ 0 نظر / 21 بازدید