راهکار کلام 2

سوالات متفاوت برای یک جواب خوشایند واهنگین نه سوالات خشک ورسمی به طورمثال برای جواب 

نام کودک  چندسوال مطرح کنید 

پسرم  اسمت چیه ؟؟

به به چه گل پسری اسمت چیه ؟؟

نام ونام خانوادگی 

اقا پسر اسمتون چیه  دختر خانم گل اسمت چیه 

ویا سوالات محاوره ای دیگر 

چه غذایی دوست داری 

غذا چی میخوری درست کنم 

اسم غذایی که دوست داری چیه؟؟

ویا سوالات دیگر با یک جواب مشترک 

حالت خوبه پسرم ؟؟

چطوری خوبی ؟؟

اوصاع واحوالت خوبه ؟؟

خوبی؟؟

دقت کنید این سوالات محاوره ای با یک جواب مشترک فهم کلام وحرف های مختلف وپیچیده را ازسمت کودک بالا میبرد  بنابراین شما نباید برای یک جواب به صورت روتین کودک را به یک سوال عادت دهید زیرا سطح ارتباط کودک با افراد پایین میاید 

نگارمادرایلیا 102??

/ 0 نظر / 15 بازدید