درک وفهم از لغت و مفهوم خوابیدن به صورت کاربردی در محیط واقعی

خوابیدن کودک ودرک کودک از خوابیدن 

که میبایست باعث شود کودک به طور خود انگیخته در رابطه با این موضوع با شما صحبت کند 

ابتدا شما میبایست باعث شوید که فرزندتان به فهم خواب برسد به چه صورت؟؟ابتدا در هنگام این اتفاق خواب را معرفی کنید بی صدا ازاین اتفاق روتین و روزمره نگذرید 

کودک میخواهد بخوابد سریع دخالت کنید با گفتن جملات زیر در صورتی که کودک کلام دارد دردهانش جواب درست رابگذارید 

خوابت میاد پسرم    ،خسته شدی خواب میاد ،   پس باید بری توو تختت بخوابی 

خواب باعث میشه تو استراحت کنی 

خواب خوبه پسرم 

مسواکتو باید قبل از خواب بزنی 

موقعی که میخوای بخوابی چراغ ها باید خاموش بشه 

دستشویی برو بعد بخواب 

این سوالات وتوصیفات شما در مورد خواب بود 

حال جواب های فرزند شما وحرف هایش که شما میبایست در هنگام اتفاق خواب در دهانش بگذارید 

خوابم میاد مامان ،    من برم بخوابم 

تو بیا پیشم منو بخوابون 

چرا نمیایی من تنها یی میترسم بخوابم 

زودتر میخوام بخوابم 

دلم نمیخواد بخوابم   خسته نیستم 

تخت خوابمو دوست دارم 

روو بالشتیمو عوض کردی 

چراغمو خاموش کن میخوام بخوابم 

دقت کنید در هنگام خوابیدن کودک چه جملاتی ممکن است رد وبدل شود 

تا کودک بفهمد خواب چیست 

تنها با دیدن کارت دیده آموز که یک کودک خوابیده است وشما میپرسید این پسر چه کار میکند کودک به درک درستی از خواب نمیرسد همین جاست که میبینیم که کودک اتیسم دایره لعات بالایی دارد ولیکن به دلیل اینکه در شرایط واقعی بده بستون کلام صورت نگرفته  کودک سطح حرف زدنش و فهم کلامش پایین است 

نگارمادرایلیا164??

/ 0 نظر / 31 بازدید