تکرار سریع لغت و جمله توسط کودک به چه شکل صورت میگیرد

مرحله بعدی پس از تکرار سریع لغات پس از شما در شرایط و رسیدن به کلام تک لغت به صورت خودانگیخته 

یعنی کودک بدون کمک به شما بگوید 

شلوار یعنی شلوارمو پام کن 

بگوید بدون کمک هندونه یعنی برام هندونه بده 

بگوید آب 

یعنی آب میخوام تشنمه 

بگوید غذا 

یعنی غذا میخوام گشنمه

بیا 

یعنی بیا اینجا کارت دارم

بستنی 

یعنی بستنی بخر برام 

یعنی بستنی بده 

بنابراین از تک کلمه میتوانید به جمله تبدیل کنید ابتدا تک تک بگویید به چه صورت ؟؟

فرزند شما مدتی است برای رفتن به دستشویی تک کلمه (دستشویی )را میگوید 

شما در همان لحظه که فرزندتان تک کلمه دستشویی را میگوید 

سریع بگویید (دستشویی دارم )

فعل دارم را به آن اضافه میکنید

اگر کودک گفت دستشویی 

شما این جمله را به صورت جاخالی میگویید 

دستشویی ...... مکث کنید ببینید میگوید 

دستشویی دارم 

ویا کودک از تک کلمه غذا استفاده میکند 

شما در همان لحظه در دهان کودک میگذارید 

غذا میخوام گشنمه 

اگر کودک این جمله پس از شما تکرار کند 

در نوبت های بعدی برای اینکه بدون کمک وخود انگیخته حرف بزند 

وبراثر تکرار در همان شرایط تکراری 

کودک به فهم میرسد که باید تک کلمه استفاده نکند 

وجمله بگوید 

هرچه قدر شما تک کلمه های فرزندتونو 

در شرایط تبدیل به جمله کنید 

خواهید دید فرزند شما در آینده بیشتر حرف میزند 

در مبحث بعدی جملات متوالی که کودک برای یک موقعیت را میبایست پشت هم بیان کند را توضیح خواهم داد 

نگار مادرایلیا 172??

/ 0 نظر / 78 بازدید