تبدیل تک لغت در بیان خواسته ها به جمله دربیان خواسته توسط کودک

هنگامی که کودک اتیسم توانست برای بیان خواسته های خود تک کلمه را تبدیل به جمله کند 

حتی جمله دو کلمه ای حال نوبت آن است در رابطه با یک خواسته ویا یک اتفاق ویا یک توصیف چند جمله مشابه پشت سرهم به کودک خود بیاموزید 

به طور مثال کودک عجله دارد ومیخواهد هرچه سریعتر شما او را بیرون ببرید من در رابطه به این موضوع از تک کلمه شروع میکنم تا چند جمله مرتبط 

تا شما در دهان کودک گذاشته با توجه به سطح کلام 

بیرون 

منو ببر بیرون 

بریم بیرون 

عجله کن 

زود باش 

حوصلم سر رفت 

خسته شدم توو خونه 

بریم بیرون بگردیم

با ماشین بریم بیرون 

دوست داری بیرون؟اره دوست دارم 

کجا بریم ؟ پارک خرید

با کی بریم ؟؟با ... مثلا مامانی 

چی بخوریم ؟؟پیتزا مرغ سوخاری

 

دقت کنید برای یک موضوع تا چه حد میتوانید به کودک اتیسم خود جمله یاد دهید ابتدا این جملات را یاد دهید بگوید 

در دراز مدت بر اثر تکرار خواهید دید 

فرزند شما چند جمله متوالی برای یک موضوع میگوید 

و حرف زدن کودک اتیسم روو به تکامل است 

کافی است شما بخواهید در تک کلمه ویا جمله دو کلمه ای نباشید 

وگسترشش دهید 

نگارمادرایلیا 175??

/ 0 نظر / 125 بازدید