راهکار کلام 9

قبل از اینکه به این مبحث مهم بپردازم 

میخواهم بگویم والدین باید انعطاف پذیر باشند وتا زمانی که نتوانند با شرایط بوجود امده خود را وفق دهند 

نمیتوانند کوچکترین کمکی به بچه 

اتیسم کنند به طور کلی باید در کنار اتیسم زندگی کنند وبا مدیریت خود زندگی طبیعی خود را حفظ کنند تا کودک حس نکند یک بار اضافه است 

خاطرنشان میکنم اتیسم یک بار اضافه نیست بلکه یک فرد با ویژگی رفتاری متفاوت است که این شما هستید که باید 

معضلات رفتاری اتیسم را به حداقل برسانید تا بتوانید یک زندگی طبیعی داشته باشید 

نگارمادرایلیا 109??

/ 0 نظر / 18 بازدید