بازی ها و کارهای مشترک که والدین میتوانند برای پیوند کودکان عادی و اتیسم اجرا

اب پاشیدن با شلنگ اب به کودک اتیسم درکنار کودک عادی با شلنگ اب مدام اب بپاشید هردو کودک مطمئن باشید یک عکس العمل را از خود نشان میدهند ومیخندند 

پاشیدن اب با اب پاش به سمت دو کودک از سمت شما هم کودک عادی میخندد وهم کودک شما 

حباب ساز را به دست کودک عادی بدهید تا برای کودک شما حباب بسازد 

توپ را به دست کودک عادی دهید مدام به کودک شما وبه بدنش توپ پرت کند 

 

بازی قلقلک هرد کودک را همزمان باهم قلقلک دهید تا باهم بخندند 

بستنی قیفی به دست دو کودک دهید هردو درکنار هم باهم بستنی بخورند 

 

یک خوراکی مشترک به دست کودک عادی دهید که دانه دانه به کودک اتیسم شما دهد 

دویدن در خانه از دوکودک عادی بخواهید مدام در خانه شما در مقابل کودک اتیسم شما بدوند 

به دو کودک عادی توپ بدهید در مقابل فرزند شما توپ بازی کنند تا کودک اتیسم شما نگاه کند 

 

تولد بازی یک کیک تولد بگیرید مدام شمع روی آن بگذارید تا تولد بازی کنند وفوت کنند 

فشفشه بخرید واز کودک عادی بخواهید فشفشه را روشن کند در مقابل چشمان کودک اتیسم تکان دهد 

 

تمام این روابط با مدیریت شما میبایست استارت اولیه اش زده شود 

سپس از دور نظاره گر باشید 

نگارمادرایلیا149??

/ 0 نظر / 18 بازدید