مقایسه با کودک عادی مخربترین مساله در راه درمان

قبل از اینکه بخواهید روابط کودک اتیسم را با کودکان عادی مدیریت کنید ابتدا باید در خود تغییر بوجود بیاورید

1_عدم مقایسه سیر تکامل رشد فرزند خود با یک کودک عادی 

2_مقایسه =حسادت 

3_مقایسه =غبطه خوردن 

4_مقایسه=دلسردی

5_مقایسه =کاهش اعتماد به نفس کودک اتیسم

6_مقایسه = تخریب روحیه در راه درمان

7_مقایسه =تحقیر کودک اتیسم

8_مقایسه =منزوی شدن کودک اتیسم 

9_مقایسه = پسرفت در راه درمان کودک اتیسم 

10_مقایسه =بی صبر وکم تحمل شدن والدین اتیسم 

11_مقایسه= عدم ارتباط کودک اتیسم با کودکان عادی

بنابراین کودک اتیسم را یک فرد عجیب و مریخی تصور نکنید 

کودک اتیسم را یک فرد متفاوت با ویژگی های رفتاری خاص به دیگران معرفی کنید

برای فرزند خود شخصیت قائل شوید 

تا دیگران به او احترام بگذارند 

نگارمادرایلیا 137??

/ 0 نظر / 14 بازدید