وسایل های مورد نیاز برای شروع کار نوشتن کودک اتیسم

وسایل نوشتن برای فیلم نوشتن 

مداد b6

ماژیک وایتبرد همه رنگ 

دفتر خط ابی 

گواشر 

ورق اچار 

کارت نگاره ها ونشانه ها ی کلاس اول 

کتابهای لوح نویسی  کتابهای عدد نویسی 

کتابهای جداب ومتنوع برای رنگ کردن 

کتابهای مخصوص وایتبردی

کتابهای الفبا وعدد برای رنگ کردن 

کتاب رنگ کردن برای مفاهیم وعلوم 

کتابهای اشکال هندسی 

کتابهای پایه ریاصی

کتابهای عدد نویسی 

طلق شفاف وبی رنگ برای چاپ وایتبردی روی کارتهای نگاره ها ونوشته ها

کاغد پوستی 

چوب خط

چینه  برای ریاصی

کارتها ی بزرگ نگاره ونشانه کلاس اول

کارتهای کوچیک نگاره ونشانه کلاس اول

تخته وایتبرد سبک 

الفبا مغناطیسی 

اعداد مغناطیسی 

سوزنی

کاغذ پوستی برای گداشتن رو نوشته های کوچیک وانجام چاپ  توسط کودک 

مداد رنگی  دور ضخیم 

پاستل

تمامی کتابهای کمک اموزشی با توجه به سن کودک و سطح کودک 

ماژیک وایتبردی خیلی مهم بخرید 

دفتر وایتبردی 

طلق شفاف چندتا بخرید 

ورق کلاسور 

ورق اچار

مداد b6 نرم 

مداد مشکی دور ضخیم 

نگارمادرایلیا 184

/ 0 نظر / 18 بازدید