گریه کودک اتیسم مانند یک منحنی میباشد

گریه کودک اتیسم وبه پا کردن قشقرقش 

مانند یک منحنی است 

شروع گریه با گریه ها وغرهای زیرلبی شروع میشود 

اوج گریه ان چنان بالا میگیرد که از کنترل خارج میشود 

و نهایت ساکت شدن کودک که مرحله ای است ممکن دو روز طول بکشد 

غرهای زیرلبی و لج های ناگهانی وپا کوباندن وهجوم 

شما باید چه کار کنید ؟؟

اگر مهارت داشته باشید با یک حواس جمع در مراحل اول قشقرق سریع کودک را ارووم میکنید ونمیگذارید گریه به اوج برسد 

اگر نه نمیتوانید وقشقرق به اوج رسیده 

فقط سکوت کنید حتی دلجویی نکنید 

چون گریه کودک چندبرابر میشود 

سمتش نروید 

چون میخواهد شما را بترساند 

صورت خود را مجسمه ای کنید 

نگاهش هم نکنید تا کودک خود لجش بخوابد اروو م ارووم گریه اش کاهش پیدا کند

نگارمادرایلیا 121??

/ 0 نظر / 19 بازدید