راهکار اصلاح رفتار 2

به گفته یک بازی درمان با تجربه پسرم که متاسفانه در ایران نیستند 

از هر 10 تصمیم 8تصمیم با بزرگتر 

2 تصمیم با کودک اتیسم 

حال میخواهد کودک شیون کند 

میخواهد خود زنی کند 

میخواهد قشقرق به پا کند 

تا شما مبارزه نکنید هیچ رفتاری را نمیتوانید اصلاح کنید وهرچه کودک اتیسم به سن بلوع نزدیک شود 

وزورگویی و باج گرفتن عادتش شود 

این شما هستید که هروز درمانده تر 

خسته میشوید 

نگارمادرایلیا 120??

/ 0 نظر / 18 بازدید