راهکار کلام 7

کلام کودک شما بر اثر تکرار لغت در طول روز به قدری روون شود که اگر چنانچه در یک شرایط قرار گرفتید و اول یک لغت را گفتید مثلا ب  (بده )

ویا ه  (هندونه )کودک سریع در همان موقعیت بگوید 

در مراحلی که میخواهیم کمک را کم کنیم

فقط حالت لب خوانی به کودک کمک کنید 

سپس همان لب خوانی را هم کمرنگ کنید 

تا به مرحله مکث ،یعنی مکث کنید 

تا ببینید کودک ان لغت یا جمله مربوط به ان شرایط را میگوید یا نه اگر چنانچه کودک بدون کمک حرف زد یعنی اینکه 

کلام کودک خودانگیخته شده است

نگارمادرایلیا 107??

/ 0 نظر / 16 بازدید