کودکی که کلامش باز است که حتی 3 لغت بگوید فقط مقاومتش زیاد است

اگر چنانچه فرزند شما حتی تا 3لغت میتواند از دهانش خارج پس میتواند حرف بزند 

هنگامی که میتواند برفرض کلمه سیب را بگوید پس میتواند لغت های دیگر را بگوید بنابراین توان گفت لغت های دیگر را دارد پس ایراد کار کجاست ؟،

کودک سطح شناسایی اش پایین است 

کودک فهم کلام پایین دارد 

کودک اموزش پشت میز منسجم ندارد 

واز همه مهمتر  از دهان کودک چه در موقعیت و خارج از موقعیت لغت پرسیده نمیشود 

در حقیقت مقاومت کلام کودک شکسته نمیشود  یعنی شما از گریه وشیون وبرگرداندن صورت و بستن چشم 

وعدم بازخورد از سمت کودک 

که تکرار ندارد 

ناامید میشوید واینجاست که کودک با وجودی که میتواند حرف بزند 

دهانش قفل میماند 

در صورتی که سخت در اشتباهید 

فرزند شما کلام دارد این شما هستید 

که پی گیری نیستید

هروز هر لحظه باید هجوم کلام به کودک اتیسم وارد شود 

ممکن نتیجه این کار از 6ماه تا 5سال نمایان شود 

زمان وتکرار دو عامل موثر بر تکامل کلام 

نگارمادرایلیا 171??

/ 0 نظر / 95 بازدید