الگوی رفتاری از کودکان عادی

کودکان عادی بهترین الگو رفتاری برای کودک اتیسم هستند حتی اگر فرزند شما در کنار انها بدون نگاه چشمی قدم بزند 

کودکان عادی در پارک 

در مدرسه ومهد وفرزندان عادی دوستان وفامیل نعمت هستند 

تامیتوانید شرایطی فراهم کنید که کودک اتیسم در کنار کودکان عادی قرار بگیرد 

من ازسن 2تا 6 از کودکان عادی مهد استفاده میکردم حتی در حیاط 

از6تا 8 از کودکان عادی در زنگ تفریح مدرسه عادی 

هروز در گرما وسرما 

کودکان عادی جیع میزدند ومیدویند 

لگد میزدند ایلیا در کنارشان راه میرفت 

به ایلیا مشت میزدند و من از دور نظاره گر بودم به هیچ وجه دخالت نمیکردم 

با مدرسه عادی هماهنگ کرده بودم که زنگ های تفریح ایلیا در مدرسه حضور داشته باشد وفقط بچه ببینید 

از 2سالگی ایلیا 1سال فقط در حیاط بود سپس وارد سالن مهد شد ولی من هروز میرفتم گاهی ایلیا تا دم در میرفت ومن برمیگشتم ولی فردا دوباره میرفتم 

وبعداظهرها هروز در سرما وگرما در پارک در کنار بچه های عادی درتمام مناسبت ها وبازدیدهای مهد عادی حتی برای نیم ساعت حصور داشتم 

معمولا پارک های شلوع را انتخاب میکنم وخیابان های خیلی شلوع 

تولدهای ایلیا 40نفز بچه دعوت میکنم 

وهرسال برگزار کرده ام حتی اگر شمع ایلیا را بچه های عادی فوت کنند وآنها از تولد لذت ببرند 

و بچه های عادی دوستانم  در طول هفته  مدام حضور دارند حتی اگر آنها باهم بازی کنند وایلیا تماشا 

در مبحث بعدی مدیریت ارتباط گرفتن کودک اتیسم و عادی را برایتان بازگو میکنم 

نگارمادرایلیا136??

/ 0 نظر / 14 بازدید