مراحل رسیدن به تکرار لغت سریع توسط کودک

یک نکته مهم کلام کودک حتی اگر کودک کم حرف باشد 

حتی اگر کودک کلام خود انگیخته اش کم باشد 

البته این مساله در رابطه با کودکان با کلام صدق میکند 

باید به مرحله تکرار برسد 

یعنی شما هرچه بگویید ودر دهانش بگذارید بدون مقاومت سریع بلافاصله بگوید 

پس مرحله اول شناسایی +درک 

مرحله دوم هم جهت با شناسایی ودرک 

تکرار سریع لغت از جانب  کودک بلافاصله پس ازشما 

مرحله چهارم تکرار لغت وجمله در شرایط مربوط به آن جمله بلافاصله پس ازبیان شما توسط کودک 

مرحله پنجم  مکث کنید کمک را اندک اندک کم کنید

مرحله ششم  کمک کاملا قطع شود و منتظر بمانید کودک جمله ویا لغت مربوط به آن شرایط را بگوید 

 

 

لازم به ذکر است تا کودک به مرحله اکو وتکرار لغت بلافاصله بسیار سریع پس ازشما نرسد هرچه قدر هم شناسایی ودرک بالا داشته باشد 

به کلام خودانگیخته دست پیدا نمیکند

نگارمادرایلیا170??

/ 0 نظر / 71 بازدید