راهکار کلام 4

تمام حرکات خود وپدر ونفر سوم را و کارهایی که میکنید را زیرنویس دهید 

با ماشین دارید دور میزنید 

بگویید دارم دور میزنم از اینجا ببپچم 

دارید سبزی پاک میکنید به کودک بگویید ببین دارم سبزی پاک میکنم 

ویا داخل معازه میشوید بگویید بیا بریم 

یک ماست من بخرم 

ویا ماشین میشورید بگویید ماشین کثیف یک ماشین من بشورم 

خواهش من این است طبیعی ومحاوره ای با فرزند خود حرف بزنید 

هرچه قدر طبیعی و خوشایند حرف بزنید مقاومت کودک در حرف زدن ازبین میرود 

نگارمادرایلیا 104??

/ 0 نظر / 13 بازدید