شدت درگیری کلام با کودک اتیسم به چه میزان باید باشد

شدت درگیری کلام با کودک اتیسم میبایست به قدری باشد که کودک کاملا در فشار کلام قرار بگیرد 

ومیزان شناسایی کودک تا حدی میبایست بالا رود که کودک در مراودات کلامی سریع عکس العمل نشان دهد

درمحیط واقعی انچنان  شناسایی اش بالا رود ولغات وجملاتی که شما از او میخواهید را سریع در شرایط تکرار 

کند 

این امر باعث میشود کلام کودک هرچه سریعتر روو به حرف زدن خودانگیخته رود 

شناسایی + تکرار آنچه  شما میگویید توسط کودک 

و عقب کشیدن کمک از جانب شما  

زمان برای کلام خودانگیخته 

از 1تا 5سال 

همچنان ادامه دهید 

نگارمادرایلیا 168??

/ 0 نظر / 51 بازدید