یکی از راههای عدم تکرار سوال شما از جانب کودک اتیسم استفاده از یک لیست پرسش

یکی از راههای عدم تکرار سوال شما از جانب کودک اتیسم  استفاده از یک لیست پرسش وپاسخ است ولیکن این لیست  را درمقابل کودک نگذارید تا ببینید زیرا کودکان اتیسم کافی است بدانند که ارتباط کلامی شما اموزشی است انگاه از خود عکس العمل منفی نشان میدهد 

سوال پرسیدن از کودک اتیسم میبایست متنوع و در هرزمان صورت بگیرد 

انقدر بازی سوال را تکرار کنید که برای کودک جواب به سوال عادی شود 

در دراز مدت خواهید دید فرزند شما سوال را تکرار کم تر خواهد کرد 

ویک روش رایج دیگر سریع تر از کودک جواب را در دهان کودک بگذارید 

یعنی تا سوال را خواست بگوید نگذارید و سریع جواب را در دهان کودک قرار دهید براثر تکرار تکرار 

کودک در عمل وشرایط واقعی میفهمد که نباید سوال را تکرار کند 

نگارمادرایلیا 155??

/ 0 نظر / 22 بازدید