اصلاح رفتار 10

برخورد عادی ،لحن طبیعی ،رفتارطبیعی 

وعدم استفاده از لغت های امری و احترام به شخصیت کودک اتیسم 

تعریف وتوصیف در حضور جمع و مطرح کردن موفقیت های کودک حتی اندک 

روی خندان شما هر حرف به کودک اتیسم میگویید به طورمثال میخواهید بگویید سلام صبح به خیر پسرم با روی خندان بگویید 

حفظ ارامش در خانه و داشتن نظم و توجه مدام به کودک و درعین حال جدیت ونظارت همگی باهم سبب میشود 

که رفتار کودک شما آرام شده 

توجهش به محیط بیشتر شود 

ارتباطش با افراد بهبود پیدا کند 

دقت کتید دقیقا بازتاب رفتار خود را در کودک اتیسم خواهید دید 

نگار مادرایلیا 135??

/ 0 نظر / 20 بازدید