ارتباط با کودکان عادی جه قوانینی دارد

تماس های بدنی کودکان عادی در حین بازی ودویدن در یک جای شلوغ مثل پارک مهد مهمانی 

پرت کردن لگد در زیر پای کودک اتیسم 

هل دادن 

جیع کشیدن کودکان عادی 

مشت زدن 

کشیدن کودک اتیسم توسط کودکان عادی 

پرت کردن 

خندیدن وحتی گریه های کودکان عادی 

نعمت هستند 

فقط از دور نظاره گر باشید 

زیاد دخالت نکنید 

فقط چنانچه کار به جاهای باریک کشیده شد  دخالت کرده 

وبیشتر سعی کنید جو را ارووم کنید 

وبیشتر سعی کنید از کودک عادی دلجویی کنید 

حالت تدافعی شما روابط کودک عادی وفرزند اتیسم شما را تیره میکند 

صلح دهید سریع خوراکی بخرید 

اگر شما به کودک عادی محبت کنید 

او با کودک شما نا خوداگاه دوست میشود

نگارمادرایلیا147??

/ 0 نظر / 19 بازدید