راهکار کلام 5

از اشارات استفاده کنید یعنی از کلمات اشاره ای   اونو بده بدون نام بردن شی

اینو بده      انور را نگاه کن

اینور نگاه کن 

منو ببین      اونجا را میگم 

اینجا رو ببین 

اوناهش    اینها رو بده

بزار اونجا     بیا اینجا 

پاشو از اینجا     برو اونجا  

برو بیار از اونجا 

بیار اینجا  ببر اینو بزار رومیز 

و موارد دیگر این روش ارتباط کلامی برای این میباشد که کودک کلام محاوره ای یاد بگیرد که اگر چنانچه زمانی فردی غیر ازشما با کودک حرف زد کودک معنی حرف او را بفهمد درحقیقت بازی با کلمات محاوره ای 

نگارمادرایلیا 105??

/ 0 نظر / 16 بازدید