بالا بردن درک کودک جهت استفاده دایره لغات

هرچه قدرسطح درک وشناسایی که کودک به محیط وافراد افزایش پیدا کند  

کودک بیشتر میتواند از دایره لغاتش استفاده کند و از براثر شناخت اعتماد به نفسش بالاتر رفته به طور مثال هنگامی که کودک اتیسم به معنای واقعی بفهمد که مسواک است و با مسواک دندان تمیز میشود وهم نام آن را بداند و هم کاربرد آن را هنگامی که ببیند اگر زودتر مسواک بزند زودتر میخوابد بنابراین برای رسیدن به هدفش میگوید مسواک و این جاست که چون به شناسایی مسواک رسیده است از آن لغت برای به ثمر رسیدن خواسته اش استفاده میکند

درموارد بعدی اضافه کردن فعل وضماییر را به آن لغتی که کودک برای رسیدن به خواسته هایش استفاده میکند را بیان میکنم

نگار مادرایلیا160

/ 0 نظر / 44 بازدید