عشق به اتیسم 14

عشق به اتیسم 14 در رابطه با کلام

تو اگر سکوتی 

من حرف میزنم   تا قفل سکوت تورا بشکنم 

تو اگر نمیخواهی  حرف بزنی 

من میخواهم ومیتوانم 

اگر من هم همانند تو شوم 

این سکوت بین من وتو  را چه کسی جز من میتواند بشکند 

حرف میزنم  حرف میزنم با تو 

 

تا انجا که تو روزی همانند من شوی 

دوست دارم تنها با تو حرف بزنم 

نمیخواهم حتی یک ثانیه از تو دور شوم 

میخواهم طوری صحبت کنی که 

 

همرنگ جماعت شوی نمیخواهم لحظه ای 

تورا رها کنم چون من مادر یک اتیسم هستم

ورسالت مادری ام با دیگر مادران فرق دارد 

اگر حتی رویت را برای حرف زدن از من برگردانی من با دوست دستم 

عاشقانه وصبورانه صورتت را به سوی خودم برمیگردانم 

 

و حرف میزنم ،حرف میزنم حتی اگر جوابم را ندهی 

 

نگارمادرایلیا

/ 0 نظر / 4 بازدید