بازی با کلمات برای تقویت کلام خودانگیخته

بازی با کلمات در قالب جملات دستوری 

به شکل های متفاوت که باعث میشود 

کودک اتیسم در بطن زندگی وکاملا به صورت عادی و با دستورات طبیعی شما میتواند سطح درکش بالا رفته 

وهمانطور که میدانید زیربنای کلام خود انگیخته بالا رفتن سطح درک کودک و شناسایی وهوشیاری نسبت به محیط است 

شما هنگامی که کاملا طبیعی به کودک اتیسم میگویید از کشو چنگال دربیار بده من 

در این جمله دستوری کودک به فهم چند کلمه ویک فعل میرسد 

چنگال  کشو 

فعل بده من  آیا میدانید هرچه کودک درگیری کلامش با شما افزایش پیدا کند میزان درکش از محیط بالا رفته 

و برای خواسته هایش از گنجینه لعاتش استفاده میکند برای کودکان بی کلام هم با توجه به روش که مدام از او لعت در موقعیت وخارج از موقعیت میپرسید 

بالا رفتن سطح شناسایی کودک تاثیر بارزی بر کلام کودک میگذارد 

نگار مادرایلیا161??

/ 0 نظر / 68 بازدید